Τα Ιδρυτικά Μέλη της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, όπως αυτά καταγράφονται στο εγκεκριμένο από την Καταστατική Γενική Συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου 1993, ήταν τα εξής.

Tακτικά μέλη εγγράφονται ενήλικα φυσικά πρόσωπα χωρίς διάκριση φύλου, θρησκεύματος, καταγωγής και εθνικότητας, εφόσον ενδιαφέρονται για τους Καταστατικούς Σκοπούς της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών και αποδεδειγμένα εργάζονται για αυτούς.

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται κατόπιν αιτήσεως απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό.

Τα τακτικά μέλη εργάζονται για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών.

Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ονομάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην επιστημονική ή υλική πρόοδο της Εταιρείας ή στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Τήνου.