ΛΙΛΙΚΑ ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ – ΛΕΒΕΝΤΗ. ΤΗΝΟΣ. L’ILE DES MYSTERES

Λιλίκα Αμπαδογιάννη-Λεβαντή, ΤΗΝΟΣ. L’ILE DES MYSTERES

Λεύκωμα

Αθήνα 2011